Főoldal » Jogi nyilatkozat

A focikatalogus.hu jogi nyilatkozata

Jelen Jogi Nyilatkozat a WebMinute Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Alma u. 16., Cégjegyzékszám: 13-09-122408) (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett, www.focikatalogus.hu internetcímen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weboldal) publikált tartalom és tárhely igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.


1. Üzemeltető a Weboldal közössége számára tartalmat és ingyenes tárhely szolgáltatást biztosít. A fórumokat a Felhasználók hozzák létre. A fórumban megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelkezései az irányadók. Üzemeltető a felhasználók által elhelyezett felhasználói tartalmakért alapesetben nem felel. Kérjük, amennyiben jogsértő tartalmat észlel, jelezze az Üzemeltető számára, vagy juttassa el eltávolítási kérelmét e-mailben az Üzemeltető címére.


2. A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weboldal látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.


3. Üzemeltető bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, különösen az Adatvédelmi Tájékoztató a Jogi Nyilatkozat részét képezik.


4. A Weboldal célja, hogy információkat közöljön és segítse a focikedvelő felhasználói közösség kialakulását, ennek keretében különböző szolgáltatásokhoz nyújtott tárhellyel támogatja a Felhasználók aktivitását, illetve segíti a népszerű webes szolgáltatások elérését.


5. Weboldal működtetője nem ellenőrzi a felhasználó által hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.


6. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy az általa létrehozott webes tartalom a Weboldal vagy harmadik fél jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja.


7. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, ideértve a nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, a Weboldal társoldalain, a WebMinute Kft. egyéb weboldalain felhasználja, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.


8. A Weboldal szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége a Weboldal működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható Weboldal előzetes írásbeli engedélye nélkül.


9. A Weboldal által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weboldal jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.


10. Amennyiben Üzemeltető tudomására jut, hogy a tárhely szolgáltatás keretén belül Felhasználó jogsértő információt helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve Weboldal saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását, illetve törlését is.


11. A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


12. A Weboldal térhely szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.


13. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Weboldalt, vagy az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.


14. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weboldal ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weboldal birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.


15. A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.


16. A WebMinute Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, erről részletesen az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat.


Elérhetőség:

infowebminute.hu

infofocikatalogus.hu

adatvedelemwebminute.hu


Felhasználókra vonatkozó szabályok


1. / Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei nyilvánosak, azokat bárki olvashatja és Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal szolgáltatásait saját felelősségére veszi igénybe. WebMinute Kft. a Felhasználói tartalmak archiválását nem vállalja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodnia kell a megfelelő mentésről és tárolásról!


2. / A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (fórumneveken) írnak, róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg a Weboldalon, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. A választott nicknév nem lehet másokra nézve sértő, jogsértő, reklámtartalmú vagy trágár. Ezekben az esetekben a fiók előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban - valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


3. / Korlátozások

(a) Tilos trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni.

(b) Tilos személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások becsületére, jó hírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan. Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas.

(c) Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát, jó hírnévhez való jogát, becsületét vagy méltóságát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani.

(d) Tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.

(e) Tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni.

(f) Tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok).

(g) Tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Weboldal jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.

(h) Tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának tiltása után új regisztrációt létesíteni.

(i) Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a Weboldal működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások).

(j) Tilos szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben.

(k) Tilos más Felhasználó vagy a WebMinute Kft. alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), tilos közszereplők, jogi személyek nevének megadásával regisztrálni; tilos más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően. Tilos több felhasználói névvel fórumozni, ezzel a többi Felhasználót megtéveszteni.

(l) Tilos vállalkozások termékeit/szolgáltatásait, közfeladatot ellátó személyek, közéleti szereplők jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni.

(m) Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni.

(n) Tilos a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni.

(o) Tilos reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, más weboldalt népszerűsíteni, linkkampányt, multi level vagy affiliate marketinget folytatni, a többi Felhasználót burkolt marketingtevékenységgel megtéveszteni.

(p) Tilos az említetteken kívül bármely más törvényt, jogszabályt, alapjogot sértő, jogsértésre felszólító, vagy arra való jelentkezést tartalmazó információt elhelyezni.


A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A moderátorok nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.


A Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató honlapján közzétesz. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.


A Szolgáltató kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A Felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.


A WebMinute Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket annak tartalmát egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó köteles a módosításokat figyelemmel kísérni. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel annak használatával elismeri, hogy megismerte, megértette jelen nyilatkozatot, és egyetért annak tartalmával. 16 év alattiak a weboldalt nem használhatják.